Reklamacije

Koraci prilikom reklamacije:

1. Postupak Reklamacije započinje popunjavanjem zahteva za reklamaciju
• Ispunite obrazac za reklamaciju na ovoj stranici.

2. Nakon popunjavanja kliknite na "Podnesi zahtev". Dobićete potvrdu sa brojem zahteva na e-mail.

3. Na papiru napišite broj Vašeg zhteva i pošaljite ga zajedno sa artiklom koji vraćate. Bitno je da napišete broj zahteva kako bi lakše i brže obradili zahtev.

4. Artikal koji vraćate možete vratiti putem bilo koje kurirske službe. Paket se šalje na adresu: SPACESHIP DOO BEOGRAD OGRANAK ROCKFAM SHOP, Uroša Martinovića 18 - lokal 4, 11070 Novi Beograd, Srbija. Kontakt broj je 063/434-203
Obavezno uzeti POTVRDU od kurirske službe da ste paket predali, u protivnom nismo odgovorni za isti.

Kada pošiljka bude dostavljena, kupac će biti obavešten. Rešenje o ishodu reklamacije kupac dobija u roku od 8 dana od dana prijema pošiljke od strane prodavca.

NAPOMENE
1. Artikal koji se reklamira mora biti čist
2. Uz artikal koji se reklamira potrebno je dostaviti račun ili deklaraciju kao dokaz o izvršenoj kupovini
3. Odluka će potrošaču biti dostavljena u roku od 8 dana od datuma prijema artikla koji je predmet reklamacije
4. Ukoliko prodavac/trgovac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je ugovoren, rok za rešavanje reklamacije se produžava na 15 DANA, o čemu je potrošač obavešten i na šta je dao svoju saglasnost, a sve u skladu sa članom 56 stav 9 Zakona o zaštiti potrošača.
5. Obavezno uzeti POTVRDU od kurirske službe da ste paket predali, u protivnom nismo odgovorni za isti.

Potrošač je svojim potpisom na Zahtevu za reklamaciju potvrdio da je dobrovoljno dao pristanak u vezi reklamacionog postupka i ovlašćuje prodavca da može obrađivati date podatke u cilju formiranja evidencije o primljenim reklamacijama koja se vodi u skladu sa članom 56 stav b Zakona, i da neophodne podatke može objaviti/obelodaniti samo na zahtev ovlašćenih lica nadležnih državnih organa, odnosno prodavac se obavezuje da dobijene prikupljene podatke neće učiniti dostupnim neovlašćenim licima.

Potrošač je popunjavanjem i slanjem Zahteva za reklamaciju online prodavcu potvrdio pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da je u potpunosti saglasan da se upišu njegovi lični podaci, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. („Službeni glasnik RS”, broj 87/2018).

Napomena: Preporučujemo da za vraćanje pošiljki ROCKFAM SHOP-u koristite kurirsku službu DExpress.
Obrazac za reklamaciju
Prodavac:
Adresa prodavca:
Broj telefona prodavca:
E-mail prodavca:
Sledeća polja popunjava potrošač
Ime i prezime potrošača: Adresa i grad potrošača: E-mail potrošača: Telefon potrošača: Broj porudžbine: Datum porudžbine: Detalji o artiklu (oznaka, veličina, boja, maloprodajna cena artikla):
Potrošač je u Zahtevu za reklamaciju dao sledeći opis reklamacije:
Potrošač se u Zahtevu za reklamaciju opredelio za sledeću opciju:
Broj tekućeg računa kupca (na koji će biti izvršen povrat novca): Identifikacija kupca dokumentom: Broj identifikacionog dokumenta: Datum popunjavanja obrasca: